Disclaimer

Bepalingen vooraf
 1. Onder website wordt verstaan alle webpagina's waarvan de bestanden zijn opgeslagen op de webruimten van de domeinen www.modelbouwhobbyshop.nl,  en met insluiting van webpagina's die -direct of indirect- gehyperlinkt zijn vanaf de hoofdpagina, met inachtneming dat deze webpagina's voldoen aan het criterium genoemd in bepalingen vooraf.
 2. De webpagina is elke pagina van deze website waarop een hyperlink staat naar deze disclaimer met als doel de disclaimer voor deze pagina te laten gelden.
 3. Content / inhoud: teksten, hyperlinks, afbeeldingen. Dit zijn voorbeelden en sluiten andere vormen van content / inhoud niet uit.
 4. Onder gebruik(en) van deze site/ webshop wordt verstaan: (in)laden, inloggen, opvragen, bekijken, raadplegen, invullen van formulieren, verzenden van formulieren en het plegen van rechtshandelingen zoals het kopen van artikelen. Deze vormen van gebruik sluiten andere voorbeelden van gebruik niet uit.
 5. Gebruiker: natuurlijke en/of rechtspersoon die de webshop gebruikt.
 6. Schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook.
 7. Het bedrijf: Modelbouwhobbyshop.nl, KvK nummer:54054710.
 8. Misbruik: onder misbruik wordt verstaan misbruik van de website: het is niet toegestaan (delen van) de website te kopiëren, een aangepaste versie van de website te maken, waarvan aangenomen kan worden dat dit met het doel gedaan is om het bedrijf Modelbouwhobbyshop.nl schade toe te brengen, onder een ander domeinnaam online te plaatsen, e-mail adressen of andere contactgegevens van de website af te nemen om hiermee misbruik te plegen, zoals spam, faxen en marketingtelefoontjes. Daarnaast elke andere vorm van misbruik die hierboven niet is beschreven of aangeduid met een voorbeeld, maar waarvan beschrijvingen te vinden zijn in de Nederlandse wet.

Disclaimer
 1. Bij het gebruik van deze website stemt u in met deze disclaimer. Elk hieronder genoemd punt is van toepassing op deze website.
 2. Modelbouwhobbyshop.nl draagt er zorg voor om de inhoud van de website regelmatig te updaten of toevoegingen te maken. Desondanks is Modelbouwhobbyshop.nl niet aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden inhoud van de site.
 3. Modelbouwhobbyshop.nl staat er niet garant of waarborg voor dat de aangeboden inhoud deugdelijk of geschikt is voor een bepaald doel.
 4. Modelbouwhobbyshop.nl is niet aansprakelijkheid voor schade:
  1. Toegebracht door de website/ webshop
  2. Voortvloeiend uit het gebruik van de website/ webshop
  3. In enig ander opzicht verband houdend met (het gebruik van) de website/webshop
  4. Voortkomend uit de onmogelijkheid (een van de webpagina's van) de website/ webshop te kunnen raadplegen.
  Ook is Modelbouwhobbyshop.nl gevrijwaard van aanspraken in geval van dreigende schade.
 5. Modelbouwhobbyshop.nl behoudt zich het recht voor om op ieder gewenst moment inhoud te wijzigen, toe te voegen aan of te verwijderen van de website.
 6. Modelbouwhobyshop.nl behoudt zich het recht voor de website zonder kennisgeving vooraf en zonder verdere aanspraken in zijn geheel te beëindigen. Daarnaast is het bedrijf niet aansprakelijk voor de gevolgen (schade) als gevolg van het beëindigen van de website/ webshop.
 7. Modelbouwhobbyshop.nl is niet verantwoordelijk voor websites en bestanden gekoppeld aan externe links.
 8. Modelbouwhobbyshop.nl behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving vooraf u de toegang tot de website/ webshop (en de daarop aangeboden diensten) te ontzeggen.
 9. De gebruiker vrijwaart Modelbouwhobbyshop.nl, de werknemers van het bedrijf, vertegenwoordigers, handelspartners, etc. van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen en de kosten daarvan die ontstaan zijn als gevolg van het gebruik of het misbruik van de website of inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook.